Dullaert-Steenhout | Uw huis, onze passie

Algemene voorwaarden

1. ALGEMEENHEDEN:
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle online aankopen bij dullaert-steenhout.be. De vermelde voorwaarden zijn de enige geldige voorwaarden, dullaert-steenhout.be kan ten alle tijden veranderingen aanbrengen aan deze algemene voorwaarden. De lopende bestellingen worden echter afgehandeld met de verkoopsvoorwaarden die op dat moment van toepassing zijn. Elk geschil is onderworpen aan Belgisch recht. Algemene voorwaarden die de koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door dullaert-steenhout.be is ingestemd.
Door te bestellen op dullaert-steenhout.be aanvaardt de koper, zonder beperking of voorbehoud deze algemene voorwaarden die een wettig bindende overeenkomst vormen tussen koper en dullaert-steenhout.be.

2. BESTELLING:
Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt bij dullaert-steenhout.be. Leveringstijden kunnen uitzonderlijk afwijken wanneer onvoorziene omstandigheden zich voordoen zoals stockbreuk, overmacht, einde productie die wij u in dat geval telefonisch of via e-mail melden. dullaert-steenhout.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product.
dullaert-steenhout.be zal met de grootste zorgvuldigheid betrachten met het in ontvangst nemen en verzenden van uw bestelling. Bestellingen kunnen 24 uur per dag en 7 dagen per week worden geplaatst.
Wij kunnen een bestelling uitvoeren wanneer het leveringsadres een huisadres of kantooradres is in één van de landen waarnaar wij de leveringen uitvoeren.
Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's en zijn inclusief BTW. Gratis aanbiedingen zijn zolang er voorraad is geldig of kunnen vervangen worden door hetzelfde product met dezelfde waarde. De koper kan op geen enkel moment beroep doen op een weergave/printscreen van de website wanneer deze afwijkt van de live omgeving. De bestelling kan uitgevoerd worden tot uitputting waarover wij u in dit geval telefonisch of via e-mail contacteren.
Wij houden ons het recht om de overeenkomst zonder enige schadevergoeding te verbreken in geval dat:
- Het product niet beschikbaar of op voorraad is
- De faktuurinformatie die u heeft verstrekt niet correct of niet gecontroleerd kan worden.
- Uw betaling wordt niet bevestigd of goedgekeurd door onze geautomatiseerde betalingsbevestigingsdienst.
- De op onze site aangegeven prijs van het product onjuist is.

3. LEVERING PAKKET:
Uw bestelling wordt verstuurd per B-post - Taxipost.
Het pakket wordt geacht in goede staat te zijn afgeleverd, tenzij de bestemmeling schade of verlies heeft gemeld bij uitreiking. Bij onzichtbaar verlies van inhoud of onzichtbare schade op het ogenblik van de uitreiking , moet binnen de 7 werkdagen na uitreiking schriftelijk melding worden gemaakt bij Taxipost. Om Taxipost in staat te stellen dient men een vordering wegens schade in te dienen samen met de inhoud en de oorspronkelijke verpakking aan Taxipost voor te leggen ter inspectie alsook alle inlichtingen en documenten die de beoordeling van een vordering kunnen vergemakkelijken en de schade bewijzen. Ombudsdienst voor postsector: Koningsstraat 97, bus 15, 1000 Brussel.
Steeds vragen wij ook een handtekening bij uitreiking van het pakket. Een pakket wordt slechts één maal ter levering van de bestemmeling aangeboden. Indien bij de aanbieding geen levering mogelijk is, wordt een bericht op het adres van de bestemmeling achtergelaten. Het pakket wordt vervolgens gedurende 15 dagen ter beschikking gehouden van de bestemmeling op het adres dat op het bericht vermeld staat.
- Wij leveren geen goederen buiten de Europese Unie.

AVG- Bpost
Vertrouwen en respect zijn binnen de bpost-organisatie altijd al van het hoogste belang geweest.
Dankzij de General Data Protection Regulation (Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)) kunnen we dan ook nog meer inzetten op gegevensbescherming. We zien dit als een kans om de doeltreffendheid en de transparantie van ons gegevensbeheer en onze gegevenspraktijken verder te verbeteren.
De Algemene Verordening Gegevensbescherming is bedoeld om de gegevensbescherming voor alle personen in de Europese Unie (EU) te verbeteren en te harmoniseren en zal van kracht zijn vanaf 25 mei 2018.
Bpost heeft zich ertoe verbonden om de nieuwe AVG volledig na te leven en heeft daarvoor alle nodige stappen gezet.

http://www.bpost.be/sites/default/files/pagina/2018_Algemene_Voorwaarden_Pakketten.pdf

Bij bpost hechten we erg veel belang aan het respect voor uw privacy. Daarom behandelen we uw persoonsgegevens met de grootste zorg. Door de wijzigingen in de reglementering m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens die in voege treden op 25 mei 2018 is ons Privacybeleid bijgewerkt. We nodigen u uit om dit beleid even door te nemen zodat u op de hoogte bent van uw rechten en van de belangrijkste punten terzake.
De persoonsgegevens die u ons bezorgt zullen door bpost NV van publiek recht (Muntcentrum, 1000 Brussel, hierna “bpost”), die handelt als verantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens - met het oog op de doelstellingen zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden (met inbegrip van het beheer van de contractuele relatie, u te contacteren in geval van problemen, de controle van de verrichtingen en de preventie van fraude en misbruik). U kan die algemene voorwaarden voor elke dienst steeds raadplegen via http://www.bpost.be/nl/terms-and-conditions .
bpost behoudt zich het recht voor om uw persoonsgegevens verder te gebruiken om u te informeren over de diensten die bpost aanbiedt of uitvoert en dit onder andere op basis van het gerechtvaardigde belang van bpost om haar diensten bij haar klanten te promoten, via diverse kanalen zoals brief, e-mail, telefoon en advertentie platformen (zoals Google, Facebook, Twitter, LinkedIn, etc) waar u een account hebt dat gelinkt is aan uw e-mail adres (na voorafgaande verificatie uitgevoerd door de beheerders van deze platformen).
Het is mogelijk dat uw persoonsgegevens beschikbaar zijn voor IT-providers van bpost en voor exploitanten van advertentie platformen (zoals Google, Facebook, Twitter, LinkedIn etc) om het bestaan van een account gelinkt aan de hiervoor vermelde email adressen te verifiëren en om onze boodschappen via hun platformen te verspreiden. Deze zijn soms buiten de Europese Economische Ruimte gevestigd. In dat geval zal bpost met de dienstverlener de standaardbepalingen van de Europese Commissie afsluiten.
Uw persoonsgegevens kunnen het voorwerp uitmaken van geautomatiseerde besluiten (met inbegrip van "profiling"). Deze geautomatiseerde besluitvorming is gebaseerd op de producten en diensten die u bij bpost koopt, en op de
interacties die u heeft met bpost (zoals de vragen die u aan bpost stelt en uw surfgedrag op de bpost website). Op die manier kan bpost u informatie en aanbiedingen sturen die beter inspelen op uw verwachtingen en interesses.
De persoonsgegevens die u ons bezorgt, zullen voor een termijn van 36 maanden na het beëindigen van uw overeenkomst of na de laatste interactie met bpost door u geïnitieerd worden bewaard, waarna de gegevens zullen worden gewist of geanonimiseerd (behoudens specifieke wettelijke verplichting).
Als u wenst bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in verband met de doeleinden van het communiceren van informatie over de diensten die bpost aanbiedt of uitvoert, kan u ons op elk moment een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek zenden, samen met een bewijs van uw identiteit, op het volgende adres: bpost, postbus 5000, 1000 Brussel, of online via de link naar het onlineformulier http://www.bpost.be/site/nl/privacy .
U heeft onder bepaalde voorwaarden eveneens het recht om inzage te vragen in uw persoonsgegevens, indien nodig de verbetering ervan te vragen, om het wissen van uw gegevens te vragen of om de verwerking van uw gegevens te beperken, om u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens in het kader van profilering of om de overdracht van uw gegevens te vragen door een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek met bewijs van uw identiteit, naar het bovengenoemde adres te verzenden.
U heeft ten slotte ook het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit in België als u geen antwoord ontvangt op één van de bovenstaande verzoeken (https://www.privacycommission.be/nl).


4.VEILIG BETALEN:
Met MultiSafePay kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw online aankopen afrekenen. U rekent af in een beveiligde internet betaalomgeving met diverse soorten betaalmogelijkheden zoals Mastercard, Visa, Maestro, Overboeking, Bancontact en Direct.ebanking.com.
Wat zijn de voordelen van MultiSafePay?
MultiSafePay biedt u een aantal voordelen ten opzichte van andere payment providers:
• MultiSafePay is net zo vertrouwd, veilig en gemakkelijk als internetbankieren.
• MultiSafePay ondersteund vele betaalmogelijkheden in diverse landen.
• Alleen aanmelden voor een account bij sommige betaalopties. andere opties zoals iDEAL zijn anoniem.
• Controle en overzicht op de betaling
• Uw bestelling wordt direct verwerkt, uw account bij de meeste betaalopties dus ook gelijk geactiveerd.

5.VRIJWILLIGE RUILMOGELIJKHEID:
Bij aankoop van producten op dullaert-steenhout.be heeft de u de mogelijkheid om de bij ons gekochte producten om te ruilen in geval van een verkeerde maat/kleur binnen de 14 dagen na ontvangst in een degelijke gelijkwaardige verpakking en voldoende gefrankeerd terug te sturen naar: Dullaert Huis Steenhout - Beverstraat 25 - 9400 Ninove (België).
Voorwaarden tot omruiling:
- De kleding/artikel mag niet gewassen of gebruikt zijn op welke manier dan ook.
- De produkten in orginele verpakking (een voorzichtig geopende verpakking wordt niet als beschadigd beschouwd)
- Het artikel moet voorzien zijn van de orginele etiketten en labels .
- dullaert-steenhout.be is niet aansprakelijk voor enige schade - diefstal of verlies bij terugzending door de koper.
- Verzendingskosten worden niet terugbetaald.

Link naar het online platform van de Europese Commissie naar online beslechting consumentengeschillen (ook wel bekend als: ODR platform): http://ec.europa.eu/consumers/odr/

6. GARANTIE:
De garantie van de geleverde producten door dullaert-steenhout.be is van toepassing op fabricagefouten wanneer deze wordt vastgesteld door de fabrikant van het desbetreffende artikel. Indien een artikel een technisch defect vertoont bij levering dient u binnen de 7 werkdagen na leveringsdatum contact op te nemen met info@dullaert-steenhout.be.

7. AANSPRAKELIJKHEID:
dullaert-steenhout.be aanvaardt geen aansprakelijkheid tegen u voor enige schade en is nooit aansprakelijk voor gevolgschade.
De aansprakelijkheid is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel(en).

8. OVERMACHT:
In geval van overmacht is dullaert-steenhout.be niet gehouden hun verplichtingen jegens de andere partij na te komen en is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook. dullaert-steenhout.be is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheden waardoor nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhindert. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, natuurrampen, handeling uwerzijds, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie)- netwerk of verbinding van gebruikte communicatiesystemen en/of op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleverancier of andere ingeschakelde derden, embargo of andere overheidsmaatregelen, arbeidsconflicten, onvermogen om noodzakelijke arbeidsklachten, materialen of productiefaciliteiten in te zetten of zonder hiermee het voorgaande te beperken, enige andere vertragingen die buiten de macht van dullaert-steenhout.be liggen. dullaert-steenhout.be is niet verantwoordelijk voor vergissingen van de klant, bijvoorbeeld het doorgeven van een fout leverings- of email-adres.

9.DIVERSE BEPALINGEN:
info: info@dullaert-steenhout.be
DULLAERT-STEENHOUT BVBA
Dullaert - Beverstraat 25 - 9400 Ninove
BTW: BE0643 968 845

De algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de koper en dullaert-steenhout.be met betrekking tot de erin opgenomen materie.

10. VERZENDINGSKOSTEN:
Bestellingen boven € 130,. incl.BTW= GRATIS LEVERING.
Bestellingen minder dan € 130,. incl. BTW:

België: € 7,95
Nederland: € 12,95.
Luxemburg: € 16,95
Frankrijk: € 16,95
Duitsland: € 13,95

11. FILMS EN FOTO'S
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud en de auteursrechten op de films die op de website verschijnen. Deze zijn links naar andere sites.
De auteursrechten op de foto's liggen bij de leveranciers die ons de toestemming gegeven hebben om deze vrij te gebruiken op de website.

12. PRIVACY

Dullaert -Steenhout erkent het belang van de privésfeer. Bij het gebruik van de Dullaert Steenhout Webshop aanvaardt de Klant dit privacybeleid. Door online in de Dullaert Steenhout Webshop te bestellen, geeft de Klant de ondubbelzinnige toestemming om alle verkregen persoonlijke gegevens op te nemen in een bestand en te gebruiken voor de administratie van de klantgegevens, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, marketing- en publiciteitsdoeleinden. De Klant heeft voor alle persoonlijke gegevens te allen tijde het recht op inzage en op wijziging en het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van deze gegevens voor direct marketingdoeleinden. Bankgegevens worden niet opgeslaan. Multisafepay doet de verwerking van de betalingen.

Het is voor Dullaert Steenhout uiterst belangrijk dat er behoedzaam wordt omgegaan met de persoonlijke gegevens die u ons toevertrouwt. Het doel van dit Privacybeleid is u te informeren over de bescherming van die gegevens. Het verschaft u alle informatie die noodzakelijk is om de keuze te maken of u deze website wenst te gebruiken en aldus persoonlijke informatie wenst te verstrekken.

De persoonlijke informatie die u ons bezorgt, wordt verwerkt in een databank beheerd door Dullaert Steenhout. Onder “persoonlijke informatie” wordt verstaan: informatie die alleen op u te herleiden is (zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, enz.). U bent zelf uitsluitend verantwoordelijk voor de informatie die u ons verstrekt. Wij vertrouwen op de waarheid ervan.

Wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief, wanneer u deelneemt aan een wedstrijd of wanneer u een online bestelling plaatst, wordt informatie verzameld die persoonlijke informatie kan bevatten.

Onze website kan links of verwijzingen naar andere websites van derden bevatten. Wanneer u deze gebruikt, verlaat u onze website. Ons privacybeleid is niet van toepassing op deze andere websites. Voor deze gelinkte websites van derden gelden andere regelingen inzake gegevensbescherming en aansprakelijkheid. Wanneer u een website bezoekt, dient u het privacybeleid van de betreffende website te raadplegen. Op onze webshop vindt u ook externe snelkoppelingen zoals naar ons Youtube-kanaal. Wanneer u snelkoppelingen gebruikt, verlaat u onze webshop. Wij wijzen u erop dat voor deze gelinkte websites van derden andere richtlijnen inzake gegevensbescherming en regelingen met betrekking tot aansprakelijkheid gelden. De opslag en het gebruik van gegevens door de webstekaanbieder, die bij het gebruik van deze gelinkte websites plaatsvinden, kunnen het kader van de onderhavige toelichting op de bescherming van persoonsgegevens te buiten gaan. Omdat wij niet de aanbieders van deze websites zijn, kunnen wij ook voor de inhoud van andere websites, die wij daar niet hebben ingebracht, niet verantwoordelijkheid zijn.

Door het gebruik van onze online diensten geeft u ons de toestemming om de door u verstrekte informatie te gebruiken om de inhoud van onze online diensten te verbeteren, de website aan uw voorkeuren aan te passen, (op uw verzoek) informatie te verstrekken, voor onze marketing- en onderzoeksactiviteiten, voor het verkopen en leveren van producten en voor de andere doeleinden die in dit privacybeleid worden vermeld.

Uw persoonlijke informatie zal uitsluitend binnen het wettelijk kader en op grond van uw toestemming gebruikt worden. Om bijzonder gevoelige gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang door derden bieden wij u de mogelijkheid om deze gegevens gecodeerd over te dragen via SSL versleuteling (Secure Sockets Layer).

Een betaling via een kredietkaart zal enkel worden opgeslagen via Multisafepay, de voornaamste PCI goedgekeurde Europese leverancier van betalingsdiensten. Onze servers bevatten persoonlijke informatie, maar zullen nooit enige informatie met betrekking tot betalingsmodaliteiten of bankgegevens bevatten.

Doel van de onderneming is de via het internet ondersteunde verzend- en detailhandel met goederen en dienstverleningen van allerlei soort, hoofdzakelijk textiel en schoenen.

Het registreren, verwerken en gebruiken van gegevens, alsmede het doorgeven daarvan geschiedt alleen voor interne alsmede externe realisering.

Volgende gegevenscategorieën die betrekking hebben op groepen van natuurlijke personen worden, geregistreerd, verwerkt of gebruikt:

Opdrachtgevers/leveranciers: adresgegevens, contractgegevens en afrekeningsgegevens.

Er worden geen gegevens verstrekt aan landen buiten de Europese Unie - EU - resp. landen van de Europese Economische Unie - EEU - (derde landen)

Dit privacybeleid werd laatst gewijzigd op 9 mei 2018.